Thời gian nhanh chóng

Hàng tận xưởng nên không tốn thời gian trung gian